Εγκατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)

Τον Ιούνιο του 2022 η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κατέστη Ανάδοχος από την πλευρά του μελετητή για κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Σ.) ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)» κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με τη μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή και εκπόνησης της Οριστικής μελέτης προσφοράς του έργου. Ο μελετητής θα κλιθεί να […]