Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν σχεδιασμό και πραγματοποίηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης και διάθεσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α., Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ.). Επίσης, έχουν εκπονηθεί σχέδια βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων αλλά και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Το προσωπικό της εταιρίας συνιστά μια δυναμική ομάδα συμβούλων που προσαρμόζεται στις εκάστοτε τεχνολογικές απαιτήσεις και στα ισχύοντα κανονιστικά περιβαλλοντικά πλαίσια.

Επιλεγμένα Έργα