Οι άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελεί το σημαντικότερο μέρος αυτής. Το υψηλό επίπεδο σπουδών του προσωπικού, η άριστη γνώση του αντικειμένου και η εμπειρία του βοηθούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται.

Η εταιρεία απασχολεί μόνιμα εργαζόμενους με τις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδομής, Τεχνολόγου Μηχανικού Περιβάλλοντος και διοικητικό προσωπικό.

Για την εύρυθμη λειτουργία της τηρείται το οργανόγραμμα, όπως παρουσιάζεται: