Υπηρεσίες

Στην εταιρεία λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Τεχνικές Μελέτες
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Εργασίες Πεδίου – Υπηρεσίες Επίβλεψης

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει την δυνατότητα μέσα από ένα πλέγμα συνεργατών να καλύψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κύριος στόχος των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η υψηλή προστιθέμενη αξία αυτών μέσα από μακροχρόνιες ποιοτικές σχέσεις με τους πελάτες – συνεργάτες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν τους παρακάτω κύριους τομείς:

  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων(Συστήματα Ύδρευσης, Διαχείριση δικτύων ύδρευσης και εντοπισμός διαρροών, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού Διευθετήσεις ρεμάτων, Δίκτυα άρδευσης, Κλιματική Αλλαγή)
  • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων(Δίκτυα Ακαθάρτων και Ομβρίων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων)
  • Σχέδια Ενεργειακής Διαχείρισης (Βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων, Βελτιστοποίηση λειτουργίας δικτύων, Υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά συστήματα, Ενέργεια από βιομάζα)
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων(Σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ., Σχεδιασμός Σ.Μ.Α., Αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α., Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων)
  • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο)
  • Άλλες Υπηρεσίες (Επίβλεψη μελετών και έργων, Χαρτογράφηση, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – GIS, Μελέτες κόστους οφέλους, Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα, κα)