Παράδοση μελέτης “Σύστημα τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών”

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου 2016 η παράδοση και η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών αρχείων εργασίας του Συστήματος Τηλεμετρίας-GIS-Υδραυλικής Προσομοίωσης Δικτύου Ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού της Υπηρεσίας σχετικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και η ενημέρωση για τις πολλαπλές χρήσεις των εφαρμογών αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Γ..

Φωτογραφίες