Αναβάθμιση του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΑ6 (Βασιλικού Θεάτρου – Λευκού Πύργου) και αντικατάσταση των δύο καταθλιπτικών αγωγών

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων και μελετών αυτών και της ΕΥΑΘ Α.Ε. Με τις εργασίες αυτές επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε αντικείμενα οικονομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και χημικοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών συστημάτων πληροφορικής, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων που θα αφορούν την υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΣΕΣ) της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Περιλαμβάνει ως σήμερα 4 επιμέρους συμβάσεις με ποικίλα έργα και αντικείμενο η κάθε μία. Δύναται να περιλάβει ως 15 επιμέρους συμβάσεις. Ενδεικτικά έργα:

ΕΡΓΟ 4

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση & αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου και η αντικατάσταση των υφιστάμενων μεταλλικών ωθητικών αγωγών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διάβρωσης και μεγάλο αριθμό βλαβών.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης των απαραίτητων τροποποιήσεων του υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης (μετατόπιση τμημάτων αγωγών) και της κατασκευής νέων ωθητικών αγωγών με νέα όδευση.
  • Την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εξακρίβωσης της υφιστάμενης κατάστασης του εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου ακαθάρτων ΑΑ6 (Βασιλικού Θεάτρου – Λευκού Πύργου) και βελτίωσης – αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη και ανάθεση σχετικής σύμβασης έργου «Αναβάθμιση του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΑ6 (Βασιλικού Θεάτρου – Λευκού Πύργου) και αντικατάσταση των δύο καταθλιπτικών αγωγών».
Πελάτης
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
08/2022-02/2023
Είδος έργου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες