Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Stara Zagora Βουλγαρία

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ συνέταξε μελέτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην πόλη Stara Zagora της Βουλγαρίας.  Το έργο εξυπηρετεί 255.000 κατοίκους. Για την επεξεργασία των λυμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενεργού ιλύος, ενώ για την παραγόμενη ιλύ εφαρμόζεται κομποστοποίηση.

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες:

 • Αντλιοστάσιο εισόδου (συνολικής δυναμικότητας 18.450 m3/h)
 • Εσχάρωση
 • Εξάμμωση – Λιποσυλλογή
 • Δεξαμενές ενεργού ιλύος
 • Δεξαμενές τελικής καθίζησης
 • Δεξαμενές απολύμανσης
 • Δεξαμενές ομβρίων – υπερχειλίσεις – αντλιοστάσιο ομβρίων
 • Επεξεργασία ιλύος
 • Κομποστοποίηση
 • Επεξεργασία οσμών
 • Εκτίμηση λειτουργικού κόστους.

Η μελέτη εκπονήθηκε για την Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”

Πελάτης
Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
  Φωτογραφίες