Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Δικτύων Ομβρίων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεση Κοινόχρηστων Χώρων

Το αντικείμενο των Οριστικών Μελετών Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και της κατασκευής των Δικτύων Όμβριών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεσης Κοινοχρήστων Χώρων του ακινήτου, που πρόκειται να αναπτυχθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Thess INTEC, περιλαμβάνει την μελέτη όλων απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση:

  1. Των Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης του ακινήτου, περιλαμβανομένων των έργων της κατασκευής των τάφρων αποστράγγισης στα ανατολικά και δυτικά όρια της περιοχής, των έργων προστασίας του βορείου (παραθαλάσσιου) και το νοτίου μετώπου και της διαμόρφωσης του νέου αναγλύφου
  2. Του Δικτύου Όμβριών και των Συναφών Έργων και της Λίμνης με πρόβλεψη για την τροφοδοσία της με ανακυκλοφορία με θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό.
  3. Του Δικτύου Ύδρευσης και των Έργων Σύνδεσης με το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης του Δ. Θερμαϊκού, του πρωτεύοντος δικτύου Gray Water και των απαιτούμενων δεξαμενών.
  4. Του Δικτύου Αποχέτευσης και των Έργων Σύνδεσης με Δίκτυο της Εταιρείας Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
  5. Του Δικτύου Άρδευσης των Κοινοχρήστων Χώρων του Επιχειρηματικού Πάρκου (πρωτεύον δίκτυο) και της/των απαιτούμενης/απαιτούμενων δεξαμενών.
  6. Του Δικτύου Πυρόσβεσης των Κοινοχρήστων Χώρων του Επιχειρηματικού Πάρκου (πρωτεύον δίκτυο πυρόσβεσης).

Το αντικείμενο της Προμελέτης των Εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού περιλαμβάνει τη μελέτη του βιολογικού καθαρισμού.

Πελάτης
Εταιρία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC (ΕΑΝΕΠ Thess INTEC AE)
Ημ/νία Υλοποίησης
Μάιος 2022 έως σήμερα
Είδος έργου
Οριστικές μελέτες υδραυλικών έργων υποδομής – ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αρχεία
    Φωτογραφίες