Έλεγχος μελετών για τα έργα στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων και μελετών αυτών και της ΕΥΑΘ Α.Ε. Με τις εργασίες αυτές επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε αντικείμενα οικονομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και χημικοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών συστημάτων πληροφορικής, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων που θα αφορούν την υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΣΕΣ) της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Περιλαμβάνει ως σήμερα 4 επιμέρους συμβάσεις με ποικίλα έργα και αντικείμενο η κάθε μία. Δύναται να περιλάβει ως 15 επιμέρους συμβάσεις. Ενδεικτικά έργα:

ΕΡΓΟ 2

Στα πλαίσια της 3ης επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας πλαισίου με την ΕΥΑΘ Α.Ε. έχουν ανατέθηκε στον Τεχνικό Σύμβουλο ο έλεγχος των μελετών των έργων που υποβάλλει ο Aνάδοχος της πενταετούς λειτουργίας της ΕΕΛΘ στην ΕΥΑΘ ΑΕ προς έγκριση. Περιλαμβάνει τις μελέτες για τα έργα:

 1. Έργα διασύνδεσης και επεξεργασίας βιοαερίου
 2. Βελτίωση αφυδάτωσης της ιλύος
 3. Θέση σε λειτουργία και βέλτιστη αξιοποίηση των μηχανών συμπαραγωγής
 4. Εξασφάλιση απαιτούμενου όγκου χώνευσης
 5. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης της ΕΕΛΘ
 6. Κάλυψη και απόσμηση των δεξαμενών προπάχυνσης ιλύος
 7. Εκκένωση, συντήρηση και επανεκκίνηση χωνευτών
 8. Αποκατάσταση και θέση σε λειτουργία βιολογικής βαθμίδας Α΄ Φάσης
 9. Συμπληρωματικά έργα του δικτύου βιομηχανικού νερού
 10. Εργασίες βελτίωσης του βρόχου μέσης τάσης, προμήθεια εφεδρικών μετασχηματιστών και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ισχύος
 11. Εγκατάσταση και ενσωμάτωση συστήματος ασφάλειας στη μονάδα απολύμανσης – σύστημα εξουδετέρωσης αερίου χλωρίου
 12. Βελτιώσεις Έργων εισόδου ΕΕΛΘ
Πελάτης
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
ΙΑΝ.2021-ΙΟΥΛ.2022
Είδος έργου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
Αρχεία
  Φωτογραφίες