Μελέτη ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης & Επικαιροποίηση μελέτης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης (Έργα Β΄ Φάσης)

Α. Μελέτη ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνη – Μελέτες Μηχανολογικές ,Ηλεκτρολογικές , Ηλεκτρονικές

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οριστική μελέτη ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης η οποία έχει μελετηθεί για 40.000 ι.κ.

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Προϋπολογισμός έργων 3.895.350,00€.

Έργα εισόδου. Αντικατάσταση εξοπλισμού

Έργα βιολογικής επεξεργασίας .Αντικατάσταση εξοπλισμού

Έργα απολύμανσης βιομηχανικού νερού. Αντικατάσταση ή/και επανασχεδιασμός συστήματος

Έργα επεξεργασίας ιλύος . Πρόβλεψη συντήρησης ή /και αντικατάστασης τμήματος βοηθητικών έργων επεξεργασίας ιλύος.

Β. Επικαιροποίηση Μελέτης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης (Έργα Β΄ Φάσης – Μελέτες Μηχανολογικές ,Ηλεκτρολογικές , Ηλεκτρονικές & Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης των έργων επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης η οποία έχει μελετηθεί για 60.000 ι.κ. (έργα Β’ Φάσης)

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Προϋπολογισμός έργων 1.418.000,00€.

Πελάτης
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ
Ημ/νία Υλοποίησης
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
Είδος έργου
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Αρχεία
    Φωτογραφίες