Μελέτη έργων Απόσμησης Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού ΚΑΑ Θεσσαλονίκης

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων και μελετών αυτών και της ΕΥΑΘ Α.Ε. Με τις εργασίες αυτές επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε αντικείμενα οικονομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και χημικοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών συστημάτων πληροφορικής, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων που θα αφορούν την υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΣΕΣ) της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Περιλαμβάνει ως σήμερα 4 επιμέρους συμβάσεις με ποικίλα έργα και αντικείμενο η κάθε μία. Δύναται να περιλάβει ως 15 επιμέρους συμβάσεις. Ενδεικτικά έργα:

ΕΡΓΟ 1

Στα πλαίσια της 2ης και 3ης επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας πλαισίου της ΕΥΑΘ έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες για την απόσμηση του ΚΑΑ.

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό εξέλιξη το έργο «Κατασκευή 2ου κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50Ν έως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)» εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), στο πλαίσιο του οποίου μελετώνται και τα έργα που αφορούν στην απόσμηση του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ).

Τα έργα απόσμησης αποτελούν βασικό στοιχείο για την λειτουργία του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).

Μελετήθηκαν σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής και παρουσιάστηκαν ορισμένες τοπικές επεμβάσεις σε στρατηγικά φρεάτια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιστορικό, κατά μήκους του ΚΑΑ, καθώς και ένα μεγαλύτερης δυναμικότητας σύστημα απόσμησης στην απόληξη του ΚΑΑ στην ΕΕΛΘ, όπου υπάρχει μεγάλο ρυπαρό αέριο φορτίο. Προτείνονται υβριδικά συστήματα βιολογικής επεξεργασίας/ενεργού άνθρακα.

Επισυναπτόμενο αρχείο: Τεχνικοοικονομική διερεύνηση και σύνταξη προτάσεων για τα έργα απόσμησης κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) Θεσσαλονίκης

Πελάτης
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)
Ημ/νία Υλοποίησης
06/2020- 04/2021
Είδος έργου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες