ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1»

Το έργο «Αποκατάσταση και καθορισμός ζωνών απόληψης αδρανών κοίτης Αχελώου κατάντη φράγματος Στράτου Ι» προέκυψε από την ανάγκη εφαρμογής των επιταγών της ΚΥΑ 129264/ 23-05-2007 για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των «Υφιστάμενων ΥΗΣ: Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου Ι, ΙΙ στον ποταμό Αχελώο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας» της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και αφορούσε στα έργα για την αποκατάσταση της κοίτης του Αχελώου, στον καθορισμό ζωνών απόληψης αδρανών κατάντη φράγματος Στράτου και στις άρσεις φερτών.

Το έργο αφορούσε στο τμήμα της κοίτης του ποταμού Αχελώου κατάντη του φράγματος Στράτου και μέχρι τις εκβολές του. Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστούν τα προτεινόμενα έργα αποκατάστασης καθορίζεται στα βόρεια από το φράγμα Στράτου Ι, στα δυτικά από τη διώρυγα διαφυγής και σε μήκος 7 km περίπου, στα νότια από το σημείο επανένωσης της διώρυγας διαφυγής στην παλαιά κοίτη του Αχελώου και στα ανατολικά από το ανάχωμα της παλαιάς κοίτης κατά μήκος του οποίου διέρχεται αγροτικός δρόμος. Η περιοχή μελέτης υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο διακρινόταν στους εξής τρείς άξονες:

  • Διερεύνηση έργων διαμόρφωσης της παλαιάς κοίτης του Αχελώου κατάντη του φράγματος Στράτου και για μήκος 7km, ώστε να παροχετεύονται με ασφάλεια οι πιθανές πλημμυρικές παροχές. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στην διέλευση των παροχών ώστε σε καμιά περίπτωση να μην προσεγγίζουν τους αποκαταστημένους ΧΑΔΑ της περιοχής δημιουργώντας τον κίνδυνο ανάμιξης του νερού με τα διασταλάζοντα ούτε και τον κίνδυνο δημιουργίας συνθηκών αστοχίας των έργων αποκατάστασης και συμπαράσυρσης των απορριμμάτων που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτούς.
  • Κατάλληλη διαμόρφωση της παλαιάς Κοίτης του Αχελώου με γνώμονα την αξιοποίηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο της παροχής των 7m3/s που θα ρέει ανελλιπώς στα πρώτα 7Km. Δημιουργία λιμνών συνδεόμενων μεταξύ τους με στόχο τη διατήρηση του υγρού στοιχείου στην περιοχή, την εξασφάλιση δυνατότητας εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα με την ελεύθερη κατείσδυση και γενικότερα τη δημιουργία χώρου αναψυχής. Οπτική αποκατάσταση της περιοχής, η οποία μετά από τις συνεχείς και ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις για απόληψη αδρανών παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα διαταραγμένο και αισθητικά απαράδεκτο ανάγλυφο.

Στην απομάκρυνση προκαθορισμένων ποσοτήτων φερτών από συγκεκριμένες και επιλεγμένες θέσεις μέσα από την κοίτη του Αχελώου, για μια και μοναδική φορά, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, αφού στις θέσεις αυτές η απόθεση φερτών έχει μειώσει την παροχετευτικότητα της κοίτης του ποταμού

Τα έργα κατατάχθηκαν στην υποκατηγορία Α1 της 2ης Ομάδας Έργων & Δραστηριοτήτων (Υδραυλικά Έργα) και συγκεκριμένα στο είδος του έργου που αναφέρεται στα αντιπλημμυρικά έργα και στα έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ.

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες