ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Δίκτυα ακαθάρτων υδάτων και προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγίας Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του Παραλιακού Μετώπου (Αγ. Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμουχάρη), του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»

Το έργο αποτελεί έργο υποδομής, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγίας Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του Παραλιακού Μετώπου (Αγ. Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμουχάρη), του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου». Συγκεκριμένα περιελάμβανε:

 • Την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου που θα αναπτυχθούν
 • στο ιστορικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας,
 • στο ιστορικό κέντρο της Αγίας Μαρίνας Κισσού
 • στα οικιστικά σύνολα του παραλιακού μετώπου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, που αρχίζουν από τον Άγιο Ιωάννη, περιλαμβάνουν το Παπά Νερό και τελειώνουν στη Νταμούχαρη
 • Τα Έργα μεταφοράς λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Την κατασκευή τριών, μικρής κλίμακας, μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων.

Οι μονάδες αυτές θα αναπτυχθούν στο Δ.Δ. Τσαγκαράδας, στο Δ.Δ. Κισσού και στον Άγιο Ιωάννη (Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου) αντίστοιχα.

 • Τα Έργα Διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Με βάση την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β`/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 ‐ Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίεςσύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί καιισχύει», το έργο κατατάσσεται στην 4η ομάδα – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, α/α 20, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπογείου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση) και ανήκει στην κατηγορία Α2 για πληθυσμό 300 ≤Π<100.000.

Συμπαρασύρονται µε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ):

 • οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισµών.
 • οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυµάτων.

Για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
  Φωτογραφίες