Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Eforie Ρουμανία

Σύνταξη μελέτης προσφοράς για την ΕΕΛ της πόλης Eforie για 120.000 ισοδύναμους κατοίκους με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες:

 • Αντλιοστάσιο εισόδου (3 αντλίες 2+1 δυναμικότητας 2.300 m3/h έκαστη)
 • Εσχάρωση
 • Εξάμμωση – Λιποσυλλογή
 • Δεξαμενές ενεργού ιλύος
 • Δεξαμενές τελικής καθίζησης
 • Δεξαμενές απολύμανσης
 • Δεξαμενές ομβρίων
 • Επεξεργασία ιλύος, δεξαμενές πάχυνσης και αποθήκευσης
 • Κομποστοποίηση ιλύος
 • Επεξεργασία οσμών
 • Εκτίμηση λειτουργικού κόστους.

 

Η μελέτη εκπονήθηκε για την Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”

Πελάτης
Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
  Φωτογραφίες