Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών περιλάμβανει τον πλήρη έλεγχο σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Φλώρινας (περίπου 35 km).

Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  1. Έλεγχο αγωγών με ψηφιακό συσχετισμή θορύβου (Correlators)
  2. Έλεγχο αγωγών με ψηφιακή καταγραφικά θορύβου (NoiseLoggers)
  3. Έλεγχο αγωγών με χρήση γαιοφώνου (Groundphones)
  4. Αξιολόγηση των ηχητικών ευρημάτων και των ψηφιακών καταγραφών
  5. Υπόδειξη σημείου προς εκσκαφή, εάν υπάρχουν ευρήματα και καταγραφές
  6. Σύνταξη τεχνικής αναφοράς εργασιών
Πελάτης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας
Ημ/νία Υλοποίησης
30.05.2022-30.11.2022
Είδος έργου
Διαχείριση υδατικών πόρων
Αρχεία
    Φωτογραφίες