ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Το αντικείμενο της σύμβασης περιελάβανε την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου.

Το έργο αποτέλουσε έργο υποδομής, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων του Οικισμού Χώρα της Φολεγάνδρου. Η Φολέγανδρος είναι νησί των Κυκλάδων. Συγκεκριμένα περιελάμβανε:

  • Τo εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
  • Τα Έργα μεταφοράς λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
  • Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πληθυσμού αιχμής 20ετίας 2.600 Ι.Κ. και 40ετίας 3.600 Ι.Κ.
  • Τα Έργα Διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674, ΦΕΚ 2471/Β/2016 η οποία αποτελεί τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το έργο κατατάχθηκε στην 4η ομάδα – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, α/α 20, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπογείου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση) β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 και ανήκει στην κατηγορία Α2 για πληθυσμό 300 ≤Π<100.000.

Σημειώνεται, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) συμπαρασύρονται:

  • οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών και
  • οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

Επιπροσθέτως, με την Ε.Ε.Λ. συμπαρασσύρεται και η υφιστάμενη οδος πρόσβασης, η οποία με βάση τις ΟΜΟΕ –ΛΚΟΔ, ανήκει στην κατηγορία Α V και σύμφωνα με το ΦΕΚ 2471/Β/2016 κατατάχθηκε στην 1η ομάδα – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, α/α 9, ΑV – Αγροτική οδός και στην κατηγορία

Για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
Φωτογραφίες