Πρόγραμμα εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε τον έλεγχο 800km αγωγών δικτύου ύδρευσης και την ανεύρεση θέσεων διαρροών με τη μέθοδο των ακουστικών καταγραφέων και χρήση ηλεκτρονικού συσχετιστή θορύβου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τοποθετήθηκαν 4.767 ακουστικοί καταγραφείς σε δικλείδες του δικτύου και βρέθηκαν 375 επιβεβαιωμένες διαρροές.

Το πρόγραμμα εντοπισμού των διαρροών είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 6% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας νερού (5.500.000 m3 / χρόνο).

Πελάτης
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
20/1/2020
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες